'> همکاران ما | آزمایشگاه وحید

همکاران فعلی ما در آزمایشگاه وحید

شروین شریعت پناهی

میکرو بیولوژیست و
کارشناس ارشد میکروبیولوژی

دکتر قربانی آزمایشگاه وحید

عبدالصمد قربانی

دکترای علوم آزمایشگاهی و
مدیر آزمایشگاه وحید

مهندس بزرگزاده

کارشناش آی تی
و مدیر آی تی آزمایشگاه

همکاران قبلی ما در آزمایشگاه وحید

یاسمن کبیری آزمایشگاه وحید

یاسمن کبیری


کارشناس علوم آزمایشگاهی